Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století

[sestavila a redakčně upravila Blanka Rašticová]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
Obsah Za prof. PhDr. Samuelom Cambelom, DrSc................................................... 7 HLAVNÍ REFERÁTY: Pavol Martuliak: Poľnohospodárske školstvo a vedecký výskum na Slovensku do roku 1945.... 11 Zdeněk Pátek: K dějinám českého zemědělského vysokého školství v Čechách................. 21 REFERÁTY: Luboš Velek: Agropedagogika ve službách mladočeské strany na přelomu 19. a 20. století... 33 Roman Holec: „Ako Martin Rozumný zbohatol a s ním celá dedina“ (Poľnohospodárska didaktic- ko-osvetová literatura na Slovensku v rokoch 1848-1914 a jej zdroje)................ 39 Tcodorička Gotovska-Henze: Novodobé bulharské zemědělství před Osvobozením................ 51 Zdravka Michajlova: Zemědělské školství v Bulharsku od Osvobození do otevření Agronomické fakulty ............................................................................. 61 Mariana Stamova: Zemědělské školství v Bulharsku 1944-1991 .............................. 65 Helena Kokešová: Přínos hospodářské akademie v Táboře pro rozvoj zemědělského školství a osvěty v letech 1866-1919 ......................................................... 69 Jiří Lapáček: Zemské střední hospodářské školy v Přerově a Novém Jičíně a jejich učitelský sbor vletech 1875-1918.................................................................... 81 Alena Mikovcová: Podíl Vysoké školy zemědělské v Brně na rozvoji zemědělského pokroku v meziválečném Československu ....................................................... 97 Petr Blažek-Michal Kubálek: Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu (Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského a lesnického školství v Praze) ........................................................................... 111 Jaroslav Pažout: Studentské hnutí na Vysoké škole zemědělské v Praze v době Pražského jara .... 133 Karol Janas: Hospodárske školy a ich význam pre zvyšovanie vzdelanosti v poľnohospodárstve v prvej polovici 20. storočia........................................................ 139 Vlastislav Lacina: Odborné zemědělské školství v Československu mezi světovými válkami... 143 Josef Harna: Nižší odborné školy hospodářské v letech první Československé republiky a jejich význam pro zemědělskou osvětu....................................................... 149 Antonie Doležalová: Místo zemědělského školství ve státních rozpočtech první Československé republiky .......................................................................... 161 Jiří Dvořák: Zemědělské školství v oblasti působnosti Národohospodářského sboru jihočeského (aneb od dobývání tuhy rolníky až do konce doby meziválečné) ....................... 169 Jiřina Juněcová: Školní statky středních zemědělských škol v letech 1945-1960 ........... 191 Elena Šúbertová: Poľnohospodárske a družstevné školstvo na Slovensku v 20. storočí (aplikácia na Ekonomickú univerzitu v Bratislave)................................................203 Stefan Štefanov: Vědecký výzkum, vzdělávání a kultura v zemědělských oblastech Bulharské republiky v období přechodu od totalitarismu к demokracii.............................209 Věra Majerová: Výuka rurální sociologie v českých zemích ve 20. století..................213 Jana Šindlářová: Tradice výuky sociologie venkova a zemědělství pro zemědělské inženýry v Brně 217 Helena Hudečková: Zemědělský výzkum: tradice a inovace v sociologickém monografickém studiu venkova........................................................................225 Danuša Moravčíková: Pozícia rurálnej sociológie vo výučbe a vedecko-výskumnej činnosti na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre................................235 Milan Štefanovič: Vedecký výskum a aplikácia výsledkov v praxi v lesníctve Slovenska v 19. a 20. storočí...................................................................239 Gustav Novotný: Hospodářské neboli zemědělské školství v českých zemích od konce osmnáctého do počátku dvacátého století..........................................................243 Pavel Zdycha: Vývoj lesníckeho školstva na Slovensku.......................................265 Lubomír Slezák: Dům zemědělské osvěty - centrum pro kulturní a odborné povznesení venkova a zemědělství.........................................................................271 3Jaroslav Čmejrek: Agrární osvěta a rozvoj demokracie......................................281 Jan Dobeš: Československá akademie zemědělská v letech 1924-1938 a její přínos pro zemědělské výzkumnictví...........................................................................289 Marek Junek: Československé zemědělské muzeum v Bratislavě. Nositel agrární muzejní tradice na Slovensku v letech první Československé republiky................................ 295 Marta Šopáková: Role výzkumu a osvěty v zemědělství českého Slezska v 1. polovině 20. století: příklad Aloise Kacíře a Jana Satinského .............................................299 Jana Burešová: Osvětová a vzdělávací činnost ženských pokrokových spolků mezi venkovskými ženami v 1. polovině 20. století...................................................... 311 Miloš Charbuský: František Udržal - žák, student a předseda agrárních akademiků .......... 317 Jiří Šouša: Osobnost a obor (Vladislav Brdlík a zemědělská správověda)....................325 Vladimír Kristen: Ing. Ferdinand Klindera, JUDr. Otakar Kádner a jejich úloha ve školství česko- slovenského družstevního hnutí ........................................................343 Jaroslav Rokoský: „...aby pro život, jako příští hospodář, co možno nejvíce získal.“ Břetislav Beran, student vyšší hospodářské školy v Klatovech.........................351 Daniela Wolfová: Miesto a význam prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva v rozvoji vidieka 363 Seznam účastníků konference a autorů příspěvků..............................................365 4Contents In the Wake of Prof. PhDr. Samuel Cambel, DrSc............................................... 7 MAIN PAPERS: Pavol Martuliak: Agricultural Education and Scientific Research in Slovakia prior to 1945.... 11 Zdeněk Pátek: On the History of Czech Agricultural College Education......................... 21 CONTRIBUTIONS TO DISKUSSION: Luboš Velek: Agropedagogy in the Services of the Young Czech Party at the Turn of the 19lh and 20"' Centuries .................................................................... 33 Roman Holec: How Reasonable Martin Became Rich and Along with Him the Whole Village .... 39 Teodorička Gotovska-Henze: Modern Bulgarian Agricultural Education Before the Liberation ... 51 Zdravka Michajlova: Agricultural Education in Bulgaria from the Liberation to the Opening of the Agricultural Faculty ........................................................... 61 Mariana Stamova: Agricultural Schools in Bulgaria in the Years 1944-1991..................... 65 Helena Kokešová: The Contribution of Agricultural Academy in Tábor for the Development of Agricultural and Popular Education in the Years 1866-1919 .......................... 69 Jiří Lapáček: Regional Secondary Schools of Agriculture in Přerov and Nový Jičín and their Staff between 1875-1918 ....................................................................... 81 Alena Mikovcová: The Share of the Brno Institute of Agriculture on the Development of Agri- cultural Progress in the Inter-War Czechoslovakia........................................ 97 Petr Blažek-Michal Kubálek: Expulsions of Students for Political Reasons in the Early Period of the Communist Regime - a Dark Chapter in the History of Prague Agriculture and Forestry Schools................................................................................. Ill Jaroslav Pažout: Student Movement at the Prague Institute of Agriculture during the so-called Prague Spring.............................................................................133 Karol Janas: Agricultural Schools and their Importance for Improving Education in Agriculture in the First Half of the 20lh Century .................................................139 Vlastislav Lacina: Specialized Agricultural Schools in the Inter-war Czechoslovakia.......... 143 Josef Harna: Secondary Agricultural Schools during the Years of the First Czechoslovak Republic and their Importance for Popular Education in Agriculture................................ 149 Antonie Doležalová: The Place of Agricultural Education in the State Budgets of the First Republic. 161 Jiří Dvořák: Agricultural Education in the Area of Operations of the South Bohemian Board for National Economy (or From Graphite Mining Peasants to the End of the Inter-war Period)... 169 Jiřina Juněcová: School Farms of Secondary Schools of Agriculture in the Period of 1945-1960 .. 191 Elena Šúbertová: Agricultural and Cooperative Education in the 20'h Century Slovakia (Applied to the Bratislava University of Economics) ...............................................203 S. Štefanov: Scientific Assistance, Education and Culture in the Rural Regions of the Republic of Bulgaria During the Period Transfer from the Totalitarian Regime to Democracy.......209 Věra Majerová: Teaching Rural Sociology in the 20,h Century Czech Lands......................213 Jana Šindlářová: The Tradition of Rural Sociology Courses for Agricultural Engineers in Brno ... 217 Helena Hudečková: Agricultural Research: Tradition and Innovation in the Sociological Mono- graphic Study of Countryside....................................................................225 Danuše Moravčíková: The Place of Rural Sociology in the Teaching and Research/Development Activities of the Slovak Agricultural University in Nitra..............................235 Milan Štefanovič: Scientific Research of Slovak Forestry in the 19lh and 20"' Centuries and the Practical Application of its Results......................................................239 Gustav Novotný: The Agricultural School System in the Czech Lands from the End of the 18lh until the Beginning of the 20lh Centuries..............................................243 Pavel Zdycha: The Development of Forestry School System in Slovakia..........................265 Lubomír Slezák: The House of Agricultural Education - the Center for Cultural and Educational Edification of Peasantry and Agriculture..................................................271 5Jaroslav Čmejrek: Agrarian Popular Education and Development of Democracy...................281 Jan Dobeš: Czechoslovak Agricultural Academy in the Years of 1924-1938 and its Contribution to Agricultural Research...............................................................289 Marek Junek: Czechoslovak Museum of Agriculture in Bratislava. The Bearer of the Agrarian Museum Tradition in Slovakia during the First Republic ................................295 Marta Šopáková: The Role Played by Research and Popular Education in the Agriculture of Czech Silesia in the First Half of the 20'1' Century: the Example of Alois Kacíř and Jan Satinský.... 299 Jana Burešová: Educational Activities of Progressive Women's Societies among Countrywomen during the First Half of the 20"’ Century.............................................. 311 Miloš Charbuský: František Udržal - a Pupil, a Student and a Chairman of Agrarian Academics . . 317 Jiří Šouša: A Personality and a Field of Study (Vladislav Brdlik and Agricultural Management Science)................................................................................325 Vladimir Kristen: Ing. Ferdinand Klindera, JUDr. Otakar Kádner and their Role in the School System of the Czechoslovak Cooperative Movement................................343 Jaroslav Rokoský: “...to gain for his future life of a farmer as much as possible.” Břetislav Beran, a Student of the Secondary School of Agriculture in Klatovy............................351 Daniela Wolfová: The Place and Importance of Natural Resources and Cultural Heritage in the Development of Countryside..............................................................363 6
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0186847
3 CZ PrNK
5 20190411171144.3
7 ta
8 050120s2004----xr ||||f||||||100|0|cze||
20 ## $a 80-86185-38-9 $q (brož.) :)
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 0# $a cze $a slo $b eng
43 ## $a e-xr--- $a e-xo---
44 ## $a xr
45 ## $a w1x9
72 #7 $a 63 $x Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky $2 Konspekt $9 24
80 ## $a 373.6:63 $2 MRF
80 ## $a 378.6:63 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (437.6) $2 MRF
80 ## $a (062.534) $2 MRF
245 00 $a Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století : $b sborník příspěvků z mezinárodní konference věnované památce Samuela Cambela / $c [sestavila a redakčně upravila Blanka Rašticová]
264 #0 $a Uherské Hradiště : $b Slovácké muzeum, $c 2004
300 ## $a 365 stran
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 0# $a Studie Slováckého muzea ; $v 9/2004
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
546 ## $a Část. slovenský text, anglická resumé
600 14 $a Cambel, Samuel, $d 1928-2004 $7 jn20020214003
648 #4 $a 1800-2000
653 0# $a zemědělství
653 0# $a školství zemědělské
653 0# $a venkov
655 #7 $a sborníky konferenční
659 $a vva $x zemědělství, rybníkářství, lesnictví, myslivost
659 $a xbjab $x české (československé) sborníky a kolektivní monografie
659 $a ybf $x české země 1792-1918
659 $a yg $x Československo 1918-1992
700 1# $a Rašticová, Blanka, $d 1952- $7 xx0003070 $4 com $e Sestavovatel, kompilátor
990 $a BK
992 $a C 94678
995 $a 86847
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB86847
1773 $9 2004.
1964 $a xbjab
1964 $a ybfvva
1964 $a vvaybf
1964 $a ygvva
1964 $a vvayg
910 $a ABB115
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}