BDČZ – Bibliografie dějin Českých zemí

Kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory.

Cílem projektu je další vývoj online přístupné databáze české historické bibliografie jako bibliografie průběžné i retrospektivní (Bibliografie dějin Českých zemí) a vydávání dalších dílčích výstupů tiskem i na datových nosičích. Dalším důležitým úkolem je integrace BDČZ do systému národních historických bibliografií Evropy v rámci mezinárodních projektů European Historical Bibliographies (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) a Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas (Herder-Instiut Marburg).

BDČZ byla zařazena jako prioritní projekt v rámci společenských a humanitních věd v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, jejíž text schválila vláda ČR dne 15. 3. 2010. Tento strategický dokument vznikl v reakci na evropskou cestovní mapu (ESFRI Roadmap a odráží v sobě zapojení českých velkých infrastruktur do Evropského výzkumného prostoru.

Na základě veřejné soutěže byla v roce 2012 uzavřena smlouva o dílo na komplexní softwarové zabezpečení bibliografie s firmou KP-SYS. Předmětem plnění této smlouvy je podpora knihovnického softwaru Verbis, PORTARO-WWW OPAC, moduly OAI-PMH provider/harvester, Z39.50 server atd.

Bibliografie dějin Českých zemí
Příjemce: Historický ústav AV ČR
Řešitel: PhDr. Václava Horčáková
Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program: LM - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2015)
Identifikační kód projektu: LM2011018
Doba trvání: 2012-2016

V roce 2016 byly ukončeny práce na projektu MŠMT (LM2011018). Vývoj databáze probíhá i nadále. Smlouva se společností KP-SYS o softwarovém zabezpečení je prodloužena na dalších pět let. V současnosti je projekt financován z institucionálních prostředků Historického ústavu AV ČR a byl též podpořen z prostředků Strategie AV 21.

Jako další výstup projektu velkých infrastruktur vznikl v roce 2016 Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie, který zpřístupňuje databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska a Bibliografie českého archivnictví a umožňuje jejich společné prohledávání v českém, slovenském, německém, anglickém a francouzském prostředí.