Hroznatovci a páni z Gutštejna
Jiří Jánský

Dnes vráceno
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Rozpis částí /Recenzovaný dokument
Všechny díly
Obsah
                  
9
__________________________________díl________________________________________
OBSAH
Proč právě tento rod ......................................................
Rodová tradice Hroznatovců a pánů z Gutštejna ............................ 10
Znak Hroznatovců a jejich heraldické památky..............................
Hroznatovci ................................................................21
Nej proslulejší člen rodu blahoslavený Hroznatá - zakladatel tepelského a chotěšovského kláštera ...................................................26
Vojslava - sestra blahoslaveného Hroznatý
a spoluzakladatelka kláštera v Chotěšově .................................46
Arnošt syn Sezemův a bratr Hroznatův .....................................49
Druhý Sezema v rodě Hroznatovců ............................................50
Hrdibor ze Všerub, číšník Přemysla Otakara 1..............................50
Založení hradu Krašova a čtyři generace pánů z Krašova ...................51
Comites Melnicensis aneb hrabata z Mělníka .................................53
Založení dominikánského kláštera sv. Ducha v Plzni .........................55
Založení hradu Gutštejna, Bělé, Vrtby, Petršpurku a Frumštejna ...........56
Zakotvení Gutštejnů na Všerubech ...........................................60
Hroznatovci z Alběnic ......................................................60
Hroznatovci ve službách církve - probošt ve sv. Kateřině a kladrubský opat Bušek 11. z Vrtby ( 1404-1443) a chotěšovský probošt a tepelský opat Václav z Gutštejna (1436-1454) ............................................................... 61
Zakladatelé gutštejnské moci - bratři Burian a Jan na Gutštejně,
Všerubech a Bělé ...........................................................62
S plzeňským landfrýdem proti husitům .......................................62
Burian I. z Gutštejna v čele hroznatovského klanu po husitských válkách ..69
Vzestup bratří Gutštejnů na počátku bezkráloví a zisk Nečtin .............73
Burian I. roku /445 hejtmanem Plzeňského kraje. Ovládnutí Tachova, Stříbra, Horšovského Týna, Komberka a Touškova ......................................77
Záští Buriana /., poručníka ronšperských sirotků na Horšovském Týně, s Rackem Rýzmberským, Hynkem Krušinou ze Svamberka a kurfiřtem Fridrichem Saským a přechod bratrů Buriana a Jana z Gutštejna na stranu Jiřího z Poděbrad ..81
4
il
u
Hejtman Plzeňského a Rakovnického kraje Burian /., poručník kolovratských sirotků na Krasové, Točníku, Žebráku, Zbirohu, Dobříši, Příbrami a Štěchovicích, vstupuje do placených služeb vévody Ludvíka Landshutského řečeného Bohatý a volí r 1452 Jiřího z Poděbrad za zemského správce .......................89
Burian I. za vlády Ladislava Pohrobka (1453-1457) ......................... 96
Burian I. volí r 14515 Jiřího z Poděbrad za českého krédě a stává se poručníkem Štěpánovců z Vrtby na Hořovicích .......................................... 103
Vymření Hroznatovců z Bělé, z Nekmíře, z Pušperka a Rousů ze Želče a Krašovic ................................................................ 107
„Český Krézus“ hrabě Burian II. z Gutštejna řečený Bohatý, královský rada a nej vyšší kamrmistr Českého království, hejtman Plzeňského, Žateckého
a Rakovnického kraje ...................................................... 108
Burian II. v odboji Zelenohorské jednoty proti králi Jiřímu, nejvyšší sudí dvorský kréde
Matyáše Korvína ........................................................... 113
Burian II. jako mírotvorce a jeho smíření s Jiřím z Poděbrad 1469-/47/ ... 139
Burian II. mistrem komory královské na výsluní přízně krále
Vladislava Jagellonského .................................................. 145
Burian II. od olomouckého míru v r I47S do kutnohorského náboženského
smíru v r. /4S5 ........................................................... 166
Burian IL a jeho synové jako zakladatelé a obnovitelé karmelitánských klášterů
v Rabštejně, Chýši a Tachově............................................... 181
Záhadný Jindřich z Gutštejna na Starém Herštejně ......................... 185
Zánik Hroznatovců z Frumštejna před r. 1485 .............................. 186
Poslední Štěpánovci z Vrtby na Vrtbě, Valdeku, Příbrami a Starém Sedle u Orlíka a ztráta nominátního hradu Vrtby ................................. 187
Vdova po Burianovi II. hraběnka Zikuna z Ortenburka a její dcery ......... 189
Kryštof I. na Žebráku (1487-1509), Točníku, Rabštejně (1489-1509), Kynžvartě, Sychrově, Hostouni, Trpístech, Příbrami, Heidingsfeldu a Mainbernheimu, hejtman Žateckého kraje, královský rada a přísedící nej vyššího zemského soudu.... 191
Zlopověstný Jindřich, pán na Petršpurku (1497-1498), Tachově (1498-1505), Pernově (1503-1508), Schwarzenburgu (1505-1509), Bělé ( 1521-1525), Kynšperku, Weichsu, Hohenfelsu (1510-1515), Neustadtu nad Waldnaabou a Stornsteině (1514-1530): kondotiér, rebel a opovědník ............................................. 210
Jindřich v landshutské válce 1503-1505 ................................... 215
5
______________________^
Únos bratru Sváni herku, česko-falcká (švamberská) válka 1506-1509 a válka se Švábským svazem ..................................................229
Jindřich v exilu na Weichsu, Hohenfelsu, Neustadtu a Stornsteině ( I5I0-/522) . . . 258
Jindřichův návrat do Čech 1522 .............................................. 264
Jetřich na Tachově (1495-1498), Chýších ( 1489-1510), Petršpurku ( 1498-1510), Kynšperku (1507-1522), Nečtinách (ca 1509-1510) a Flossenbiirgu (ca 1499-1513), poručník na Prostiboři (ca 1500-1505): poutník ? Božímu hrobu, válečník a diplomat .........................................................275
Jetřich v exilu na Flossenbiirgu, Flossu a Vohenstraussu (1510-1515)	........288
Jan na Nečtinách ( 1493-1506), Orthu a Weidenecku ( 1503-1509), Tachově (1505-1508), Kynžvartu (1506-1509), Bělé (1508-1509 a 1514-1521) a Chýších (1510-1521). purkrabí (pflegár) v Chebu ( 1509-1511 ) ....................... 295
Volf na Bělé, Tachově ( 1508-1509), Petršpurku ( 1513-1545), Chýších ( 1521-1545), Podbořanech (1538-1545) a Gutštejně, poručník v Neustadtu nad Waldnaabou a Störsteine ( 1530-1538), Příbrami ( 1542-1545) přísedící nejvyššího zemského soudu a komorního soudu ........................................................... 310
Viktorýn na Chýších, Petršpurku a Gutštejně, poručník na Příbrami ...........325
Sedm dcer Volfových a Anežka na Chýších, dcera Viktorínova ..................326
Trpístští z Gutštejna (1369-1489) ........................................... 328
Hrabě Albrecht na Ronšperku ( 1516-1543), Mělníku (1517-1530), Kačerově (1518-1530), Poděbradech (1530-1536), Kolíně ( 1536-1544) a Žirovnici (1544-1550), přísedící nejvyššího zemského soudu, nejvyšší rada české komory, nejvyšší mincmistr (1534-1542), královský rada, poručník Rožmberků (1545-1550) a hejtman Bechyňského kraje ..................................................336
Poručnictví Albrechtovo nad Vilémem a Petrem Vokem
z Rožmberka 1545-1550 ....................................................... 354
Hrabě Šebestián na Žirovnici a Malhosticích .................................361
Linie Všerubských a Rýzmberských z Gutštejna .................................362
Bratři Linhart a Burian III. mladší na Všerubech a Klenové,
přísedící komorního soudu ....................................................362
Rytíř Božího hrobu a opovědník saských knížat a Českého království Jiřík Všerubský z Gutštejna, velitel císařské artilerie ......................................370
Kryštof mladší na Znojmě a Jan mladší z Gutštejna na Všerubech, Znojmě, Čečovicích a Rýzmberku ..................................................................383
6
Rýzmberští Gutštejnové (1541-1598) a „divoký hrabě“ Jiří na Rýzmberku, Hostouni a Svižně, hejtman Plzeňského kraje ............................................386
Jindřichovská linie Gutštejnů .................................................413
Burian V. řečený Sličný, hrdina padlý v bitvě u Moháče 29. srpna r. 1526 .... 413
Ludvík na Neustadtu nad Waldnaabou, Stornsteině a Příbrami ..................415
Jindřich II. na Příbrami a Nepomysli, dvořan arcivévody
Ferdinanda Tyrolského ........................................................ 418
*
Blíženci Jindřich Burian na Štědré, Rýzmberku a Koutech a Jindřich Lorenc na Hostouni a Svržně ..........................................................420
Jindřich Burian a Jindřich Lorenc jako komisaři a důstojníci odbojných stavů a krále Fridricha Falckého ....................................................438
Jindřich Petr na Myslovicích, Řepíně a Vogelsangu, královský rada, přísedící zemského soudu a hejtman Plzeňského kraje 1641-1643 (f 1648) .......................... 445
Hejtman Plzeňského kraje. Nového a Starého Města pražského, císařský komoří a člen české komory Jindřich Bedřich na Vogelsangu, Chocenicích, Obytcích, Kydlinech, Myslovicích a Hostících a Balbínovo dílo Origines comitum de Guttenstein.....452
Generál císařské armády Václav Hroznatá, vrchní velitel a mimořádný místodržící v českých zemích, velitel pražské gardy, komoří a tajný a dvorský válečný rada . . . 464
Generál Václav Hroznatá proti Francouzům a Bavorům ve válce o španělské dědictví 1701-1705 ............................................... 469
Václav Hroznatá jako velící generál a mimořádný místodržící
v Čechách {1706-1716) .........................................................481
Zenit rodu Vrtbu a plukovník Jan Jáchym Hroznatá, ultimus familiae
rodu Gutštejnů ................................................................483
Místo závěru ..................................................................487
Rodokmeny .................................................................489
Poznámky ..................................................................501
Prameny a literatura ......................................................547
7		
                
Detail
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01161925
3 CZ-PrHAC
5 20200204113128.2
7 ta
8 100107s2009----xr ahj|f||||||000|0dcze||
20 ## $a 978-80-87316-02-3 $q (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 929.5/.9 $x Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 929.732 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Jánský, Jiří, $d 1941- $7 kup19940000043813 $4 aut $e Autor
245 10 $a Hroznatovci a páni z Gutštejna / $c Jiří Jánský
246 30 $a Páni z Gutštejna
264 #1 $a V Domažlicích : $b Nakladatelství Českého lesa, $c 2009
300 ## $a 567 s. : $b il. (převážně barev.), faksim., geneal. tabulky
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Průvodce historií západních Čech
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
581 ## $a [Rec.]: <Novotný Robert,> <Studia mediaevalia Bohemica> 2, <2010>, č. 1, s. 155-156; rec.: <Šimůnek Robert,> <MHB> 13, <2010>, č. 2, s. 170-175.
600 37 $a Hroznatovci (rod) $7 jx20100315018 $2 czenas
600 04 $a Hroznata, $d asi 1160-1217 $7 jn20000728210
600 37 $a <<z >>Gutštejna (rod) $7 jx20100315015 $2 czenas
653 0# $a rody šlechtické
653 0# $a genealogie
653 0# $a šlechtici
653 0# $a majetek pozemkový
655 #7 $a monografie kolektivní
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a ttab $x šlechta, buržoazie, měšťanstvo, podnikatelé
659 $a xcea $x genealogie
787 08 $i Recenze: $a Novotný, Robert $t Studia mediaevalia Bohemica $d (2010), $g 2, č. 1 s. 155-156 $z 978-80-87316-02-3
787 08 $i Recenze: $a Šimůnek, Robert, $t Mediaevalia Historica Bohemica $d (2010), $g 13, č. 2 s. 170-175 $z 978-80-87316-02-3
830 #0 $a Průvodce historií západních Čech
901 $b 9788087316023 $f [1. vyd.] $o 20100225
910 ## $a ABB115
990 $a 6
992 $a C 110709
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB161925
1773 $9 2009.
1964 $a ybattab
1964 $a ttabyba
Historie výpůjček
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} uživatelem {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Historie zpracování
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanentní odkaz