BDČZ poskytuje na webu veřejný bezplatný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 300 000 záznamů odborné literatury od r. 1990, výběrově od r. 1945.

Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace.

Historická bibliografie od r. 1990 (výběrově od r. 1945)

Databáze Historické bibliografie zachycuje odbornou a vědeckou literaturu oboru historie a příbuzných vědních oborů (archeologie, etnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická geografie a kartografie, historická onomastika a toponomastika, historická demografie atd) od roku 1990 (výběrově od roku 1945).

Další informace

Cílem je dosažení co nejkomplexnějších informací, shrnutí veškeré dostupné produkce, včetně rozsáhlé regionální literatury. Informuje o teoretickém a metodologickém myšlení české historické obce, zachycuje informace o vědeckých projektech i zprávy z vědeckého života, sleduje české dějiny v mezinárodním kontextu. Samostatné oddíly bibliografie jsou věnovány problematice vyučování dějepisu, studiu historie a dějinám školství. Systematicky je sledována domácí i zahraniční komeniologická literatura. Data jsou získávána převážně autopsií zpracováním literatury z fondu knihovny Historického ústavu AV ČR a dalších knihoven. Jedná se o soubor dat, který je obsahově jedinečný, především co se týká článků, recenzí a zpráv, které nezachycuje v tomto rozsahu žádná jiná dostupná oborová databáze.

Český časopis historický 1895-2012

Databáze rejstříků Českého časopisu historického zachycuje obsah jednotlivých ročníků tohoto významného vědeckého časopisu od jeho vzniku v roce 1895 do roku 2012 (celkem 110 ročníků).

Excerpované dokumenty

Databáze excerpovaných dokumentů poskytuje přehled o všech časopisech, sbornících a monografiích, jejichž části (studie, čláky, kapitoly) byly rozepsány do databází BDČZ. Zároveň poskytuje přehled o webových stránkách domácích a zahraničních periodik a jejich obsahu.

Kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905.

Další informace
 
Nabízíme

Bibliografie dějin Českých zemí na CD-ROM

Databáze bohemikální literatury z oboru historie vydané v letech (1945) 1990-2013 je k dispozici v e-shopu Historického ústavu

Aktuality

Informační zdroje a praktické dovednosti pro historiky

Filozofická fakulta Univerzita Karlovy v Praze, Ústav českých dějin
Letní semestr, pondělí od 9:10 do 10:40
Vyučující: Mgr. Lenka Procházková

Zájemci si prohloubí své znalosti nabyté v Úvodu do studia historie a v Prosemináři. Naučí se pracovat s některými historickými databázemi (např. biblio.hiu.cas.cz) a počítačovými programy, jež usnadňují historikovu práci. Dále se seznámí se s praktickými zásadami, jak psát studentské práce a vědecké články. Doplní si znalosti týkající se vývoje českého jazyka, které mohou využít při práci s historickými prameny. Pozornost bude věnována formální a grafické úpravě, typografickým zásadám a také otázce pravopisu a stylistiky. Studenti se seznámí i s lexikografickou a ediční prací - zásadami transkripce a transliterace. Závěr kurzu bude věnován mluvenému projevu. Výuka bude probíhat seminární formou, založena bude na práci s konkrétními texty, rozboru video- či audioukázek. Počítá se rovněž s návštěvou hostů z odborných pracovišť.

Archiv aktualit